Algemene Voorwaarden

Hilde Jagerman, gevestigd in Meppel

Versie 1-1-2022

1. Algemeen

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:
Hilde Jagerman
Punter 8
7944 RG Meppel
hilde@hildejagerman.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma's en sessies

In mijn coaching en programma's ligt de nadruk op creativiteit. Ik ben je creatieve sparringspartner en zal er alles aan doen om jou creatief te ondersteunen.
Ik kan niet garanderen dat jouw business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik mij inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle business te realiseren.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

  1. Heb je een product bij mij gekocht waar je meteen toegang tot hebt dan is het niet mogelijk om na aankoop te annuleren. Heb je een brainstormsessie of ander product gekocht waarbij je mijn persoonlijke advies en inspiratie ontvangt dan kun je tot 24 uur voordat de sessie plaatsvindt de sessie verplaatsen naar een ander moment.

Artikel 4 Prijs en betaling

  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro's
  2. Na de geplaatste bestelling stuurt Hilde Jagerman een factuur
  3. Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen: Via IDeal
   Via Bancontac

Artikel 5 Lessen & Account

  1. De online programma's worden via de online omgeving Huddle ter beschikking gesteld. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke inlogcode. 
  2. Jij bent verantwoordelijk voor jouw inloggegevens. Bewaar jouw inloggegevens zorgvuldig voor jezelf en geef deze in geen enkel geval door aan derden. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je ons daar altijd direct van op de hoogte brengen.
  3. Ik kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

  1. Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
  2. Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 

Artikel 7 Klachten

  1. Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar hilde@hildejagerman.nl. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  2. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
  2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
  3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

  1. Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 10 Overig

  1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en mij overeengekomen zijn.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
  3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

  1. Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

  1. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. 
  2. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.